Welcome to the NavList Message Boards.

NavList:

A Community Devoted to the Preservation and Practice of Celestial Navigation and Other Methods of Traditional Wayfinding

Compose Your Message

Message:αβγ
Message:abc
Add Images & Files
  Name or NavList Code:
  Email:
     
  Reply
  Re: Star - Star Observations
  From: Andrés Ruiz
  Date: 2010 Mar 11, 14:08 +0100

  Brad,

   

  Your Skyscout gives the data with some error???

  Trying to identify the stars, it seems they are Alphard and Sirius

   

  [10/03/2010 00:57:00]

  Lat, Lon = 40.883, -72.800

   

  Body

  GHA

  Dec

  Zn

  Hc

  RA

  Aries

  181º 51.3'

   

   

   

   

  Sol

  191º 39.0'

   -4º 13.1'

  286.5

  -24º 19.7'

   

  Luna

  254º 37.7'

  -22º 48.8'

  5.4

  -71º 51.8'

   

  Venus

  178º 29.9'

    0º  7.7'

  280.5

  -11º 43.1'

   

  Mars

   58º 30.7'

   23º 39.4'

  140.8

   69º  1.3'

   

  Jupiter

  198º  2.8'

   -7º 54.8'

  288.5

  -31º 29.0'

   

  Saturn

  358º 48.3'

    1º 27.6'

  99.5

   13º  0.4'

   

  Acamar

  137º 11.6'

  -40º 16.0'

  224.3

  -10º  0.2'

   

  Achernar

  157º 20.1'

  -57º 11.2'

  218.9

  -30º 44.1'

   

  Acrux

  355º  2.9'

  -63º  9.4'

  149.1

  -30º 46.1'

   

  Adhara

   77º  5.5'

  -28º 59.4'

  184

   20º  0.8'

   

  Al_Na'ir

  209º 38.3'

  -46º 54.6'

  244.2

  -58º 43.8'

   

  Aldebaran

  112º 43.5'

   16º 31.8'

  246.6

   47º 54.4'

   

  Alioth

  348º 13.4'

   55º 54.0'

  43.3

   35º 35.6'

   

  Alkaid

  334º 51.6'

   49º 15.4'

  45.7

   25º 19.4'

   

  Alnilam

   97º 40.0'

   -1º 11.8'

  214.6

   42º 13.9'

   

  Alphard

   39º 49.4'

   -8º 42.4'

  140.7

   31º 51.6'

  9:28:07

  Alphecca

  308º  4.1'

   26º 40.5'

  47.5

   -5º 13.5'

   

  Alpheratz

  179º 37.7'

   29º  8.8'

  302.6

    7º 20.0'

   

  Altair

  244º  2.1'

    8º 53.6'

  348.7

  -39º 34.3'

   

  Ankaa

  175º  9.6'

  -42º 15.1'

  240.8

  -34º  2.9'

   

  Antares

  294º 20.4'

  -26º 27.3'

  80.3

  -52º 57.6'

   

  Arcturus

  327º 48.9'

   19º  7.5'

  65.9

    1º 42.3'

   

  Atria

  289º 24.5'

  -69º  2.5'

  157.6

  -55º 55.5'

   

  Avior

   56º 10.0'

  -59º 32.8'

  171.5

  -11º 22.0'

   

  Bellatrix

  100º 25.8'

    6º 21.5'

  223.1

   47º 34.6'

   

  Betelgeuse

   92º 55.1'

    7º 24.5'

  213.7

   52º  2.0'

   

  Canopus

   85º 48.4'

  -52º 42.4'

  187.9

   -4º 15.9'

   

  Capella

  102º 29.3'

   46º  0.7'

  293.4

   67º 59.0'

   

  Deneb

  231º 24.8'

   45º 18.8'

  345.1

   -1º 42.2'

   

  Denebola

    4º 27.0'

   14º 30.7'

  92.8

   25º 43.4'

   

  Diphda

  170º 49.8'

  -17º 55.9'

  261.2

  -17º 34.7'

   

  Dubhe

   15º 45.0'

   61º 41.6'

  38.7

   50º 28.0'

   

  Elnath

  100º  6.9'

   28º 37.0'

  249.8

   64º 34.6'

   

  Eltanin

  272º 38.6'

   51º 28.9'

  12.2

    3º 58.2'

   

  Enif

  215º 41.1'

    9º 55.2'

  317.3

  -28º 45.5'

   

  Fomalhaut

  197º 18.2'

  -29º 34.1'

  266

  -44º  3.9'

   

  Gacrux

  353º 54.5'

  -57º 10.3'

  142.9

  -28º  6.1'

   

  Gienah

  357º 45.8'

  -17º 36.1'

  112.9

  -0º 40.8'

   

  Hadar

  330º 42.3'

  -60º 25.3'

  140.7

  -40º 20.8'

   

  Hamal

  149º 55.0'

   23º 30.7'

  280.6

   24º 33.7'

   

  Kaus_Australis

  265º 38.4'

  -34º 22.7'

  61.5

  -77º 56.9'

   

  Kochab

  319º 10.2'

   74º  6.4'

  17.4

   33º  7.7'

   

  Markab

  195º 32.4'

   15º 15.6'

  303.7

  -12º 50.3'

   

  Menkar

  136º  9.0'

    4º  7.8'

  255

   22º 40.0'

   

  Menkent

  330º  1.5'

  -36º 25.3'

  113

  -31º 32.6'

   

  Miaplacidus

   43º 30.9'

  -69º 45.8'

  169.4

  -22º 42.4'

   

  Mirfak

  130º 35.4'

   49º 54.0'

  303

   49º 29.1'

   

  Nunki

  257º 52.7'

  -26º 17.0'

  17.6

  -74º 48.4'

   

  Peacock

  235º 14.6'

  -56º 42.0'

  209.8

  -70º 31.7'

   

  Polaris

  141º  4.9'

   89º 18.8'

  359.2

   41º  8.0'

   

  Pollux

   65º 21.7'

   28º  0.0'

  152.3

   75º 44.7'

   

  Procyon

   66º 53.3'

    5º 11.8'

  170

   53º 55.3'

   

  Rasalhague

  277º 60.0'

   12º 32.9'

  29.2

  -31º 42.3'

   

  Regulus

   29º 37.0'

   11º 54.8'

  114.9

   42º 25.1'

   

  Rigel

  103º  5.6'

   -8º 11.5'

  216.8

   33º 33.9'

  5:15:03

  Rigil_Kentaurus

  321º 46.1'

  -60º 52.6'

  140.2

  -44º 44.1'

   

  Sabik

  284º  6.6'

  -15º 44.3'

  56.3

  -53º  3.6'

   

  Schedar

  171º 35.3'

   56º 35.7'

  321.6

   28º 52.1'

   

  Shaula

  278º 16.5'

  -37º  6.6'

  87.5

  -69º 55.2'

   

  Sirius

   80º 27.0'

  -16º 44.0'

  188.6

   31º 56.8'

  6:45:37

  Spica

  340º 24.8'

  -11º 13.1'

  97

   -9º  6.2'

   

  Suhail

   44º 45.2'

  -43º 28.7'

  160

    1º 56.3'

   

  Vega

  262º 32.0'

   38º 47.3'

  7.7

   -9º 50.1'

   

  Zubenelgenubi

  318º 59.2'

  -16º  5.2'

  87.1

  -28º 20.3'

  14:51:28

   

   

   

  ---

  Andrés Ruiz

  Navigational Algorithms

  https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/

   

  File:


     
  Reply
  Browse Files

  Drop Files

  NavList

  What is NavList?

  Get a NavList ID Code

  Name:
  (please, no nicknames or handles)
  Email:
  Do you want to receive all group messages by email?
  Yes No

  A NavList ID Code guarantees your identity in NavList posts and allows faster posting of messages.

  Retrieve a NavList ID Code

  Enter the email address associated with your NavList messages. Your NavList code will be emailed to you immediately.
  Email:

  Email Settings

  NavList ID Code:

  Custom Index

  Subject:
  Author:
  Start date: (yyyymm dd)
  End date: (yyyymm dd)

  Visit this site
  Visit this site
  Visit this site
  Visit this site
  Visit this site
  Visit this site